ÚÏÏ ÇáÓßÇä ÇáãÞÏÑ Ýí ãäÊÕÝ ÇáÚÇã áãÍÇÝÙÉ ÓáÝíÊ ÍÓÈ ÇáÊÌãÚ 2017-2021

  ExcelÇÖÛØ åäÇ áÊÍãíá ÇáãáÝ Úáì Ôßá
ÇÓã ÇáÊÌãÚ ÑãÒ  ÇáÊÌãÚ ÚÏÏ ÇáÓßÇä Ýí ãäÊÕÝ ÇáÚÇã
2017 2018 2019 2020 2021
ãÍÇÝÙÉ ÓáÝíÊ   74,790 76,568 78,380 80,225 82,099
ÏöíÑ ÅÓÊúíÇ 251250 3,664 3,751 3,840 3,930 4,022
ÞóÑÇæóÉ Èóäí ÍóÓøóÇä 251275 5,465 5,595 5,728 5,862 5,999
ÞöíÑóÉ 251290 1,267 1,297 1,328 1,359 1,391
ßöÝöáú ÍóÇÑöÓ 251295 4,049 4,145 4,243 4,343 4,444
ãóÑúÏóÇ 251300 2,354 2,410 2,467 2,526 2,585
ÈöÏúíóÇ 251305 10,360 10,607 10,858 11,113 11,373
ÍóÇÑöÓ 251310 4,101 4,199 4,298 4,399 4,502
íóÇÓõæÝ 251315 2,075 2,124 2,174 2,226 2,278
ãóÓúÍóÉ 251320 2,349 2,405 2,462 2,520 2,579
ÅÓúßóÇßóÇ 251330 1,188 1,216 1,245 1,274 1,304
ÓÑúØóÉ 251340 3,353 3,432 3,514 3,596 3,680
ÇáÒóÇæöíóÉ 251360 5,981 6,123 6,268 6,415 6,565
ÓóáúÝöíÊ 251370 10,816 11,074 11,336 11,602 11,873
ÑóÇÝÇÊ 251395 2,500 2,560 2,620 2,682 2,744
ÈúÑõæÞöíä 251400 4,012 4,107 4,204 4,303 4,404
ÝóÑúÎóÉ 251415 1,636 1,675 1,714 1,755 1,796
ßóÝúÑ ÇáÏöíß 251425 5,503 5,634 5,767 5,903 6,041
ÏöíÑ ÈóáøõæØ 251430 3,839 3,931 4,024 4,118 4,215
ÎöÑúÈóÉú ÞóíúÓ 251440 271 277 284 290 297
ÊÌãÚÇÊ ÇÎÑì   7 7 7 7 8