ÚÏÏ ÇáÓßÇä ÇáãÞÏÑ Ýí ãäÊÕÝ ÇáÚÇã áãÍÇÝÙÉ ÑÇã Çááå æÇáÈíÑÉ ÍÓÈ ÇáÊÌãÚ 2017-2021

 ExcelÇÖÛØ åäÇ áÊÍãíá ÇáãáÝ Úáì Ôßá

ÇÓã ÇáÊÌãÚ ÑãÒ  ÇáÊÌãÚ ÚÏÏ ÇáÓßÇä Ýí ãäÊÕÝ ÇáÚÇã
2017 2018 2019 2020 2021
ãÍÇÝÙÉ ÑÇã Çááå æÇáÈíÑÉ   326,008 333,194 340,475 347,818 355,202
ÞóÑóÇæóÉ Èóäí ÒöíúÏ 301455 3,385 3,460 3,536 3,612 3,689
ãÒÇÑöÚ ÇáäõæÈÇäí 301460 2,415 2,468 2,522 2,576 2,631
ßóÝúÑ Úöíúä 301470 1,941 1,984 2,027 2,071 2,115
ÈíÊ ÑíãÇ 301471 4,297 4,392 4,488 4,585 4,682
 ÏíÑ ÛóÓøóÇäöÉ 301472 1,677 1,714 1,752 1,790 1,828
ÚÇÑõæÑóÉ 301475 3,080 3,148 3,217 3,286 3,356
ÚöÈúæóíúä 301485 3,466 3,542 3,619 3,698 3,776
ÊõÑúãõÓÚóíøóÇ 301490 2,443 2,496 2,551 2,606 2,661
ÇááõÈøóäú ÇáÛóÑúÈí 301495 1,552 1,587 1,621 1,656 1,691
ÓöäúÌöá 301500 5,692 5,818 5,945 6,073 6,202
ÏöíÑ ÇáÓõæÏóÇä 301505 2,140 2,187 2,235 2,283 2,332
ÑóäúÊöíÓ 301515 3,151 3,221 3,291 3,362 3,434
ÌöáúÌöíáöíøóÇ 301520 627 640 654 668 683
ÚóÌøõæá 301525 1,390 1,420 1,452 1,483 1,514
ÇáãõÛóíøöÑ 301530 2,847 2,910 2,973 3,038 3,102
ÚÇÈõæÏ 301535 2,134 2,181 2,229 2,277 2,325
ÇáäóÈí ÕÇáöÍ 301540 517 529 540 552 564
ÎöÑúÈóÉú ÃÈæ ÝóáÇóÍ 301545 4,356 4,452 4,549 4,647 4,746
ÑóæÇÈí 301546 704 719 735 751 767
Ããøõ ÕóÝóÇ 301550 675 690 705 720 736
ÇáãóÒúÑóÚóÉ ÇáÔóÑúÞöíøóÉ 301555 4,028 4,117 4,206 4,297 4,388
ÏöíÑ äöÙóÇã 301560 868 888 907 926 946
ÚóØóÇÑóÉ 301565 2,470 2,525 2,580 2,636 2,692
ÏöíÑ ÃÈæ ãóÔúÚóáú 301570 4,196 4,289 4,382 4,477 4,572
ÌöíúÈíÇ 301575 155 158 162 165 168
ÈõÑúåóÇã 301585 578 591 604 617 630
ßóÝúÑ ãóÇáöß 301590 2,920 2,985 3,050 3,116 3,182
ÔõÞúÈóÇ 301595 5,412 5,531 5,652 5,774 5,896
ßõæÈóÑ 301600 4,283 4,377 4,473 4,569 4,666
ÞöÈúíóÇ 301605 6,037 6,170 6,305 6,441 6,578
ÓöáúæÇÏ 301610 6,287 6,426 6,566 6,708 6,850
íóÈúÑõæÏ 301615 570 583 595 608 621
ÈöíÊöááøõæ 301620 3,435 3,511 3,587 3,665 3,743
ÔöÈúÊöíä 301625 1,126 1,151 1,176 1,201 1,227
ÌóãøóÇáÇ 301630 1,650 1,686 1,723 1,760 1,797
ÈöíÑÒíÊ 301635 5,827 5,955 6,086 6,217 6,349
ÇáÏæÍÉ 301636 207 212 216 221 226
Úöíúä ÓöíäúíÇ 301640 917 937 958 978 999
ãõÎóíøóãú ÓöáúæÇÏ 301645 452 462 472 482 493
ÏöíÑ ÌóÑöíúÑ 301650 4,430 4,528 4,627 4,727 4,827
ÏöíÑ ÚóãøóÇÑ 301655 3,324 3,397 3,471 3,546 3,622
ãõÎóíøóãú ÏöíÑ ÚóãøóÇÑ 301660 1,868 1,909 1,951 1,993 2,035
ÈõÏúÑõÓ 301665 1,582 1,617 1,652 1,688 1,724
ÇÈæ ÔõÎóíúÏöã 301670 2,417 2,470 2,524 2,579 2,633
ÌöÝúäóÇ 301675 2,894 2,957 3,022 3,087 3,153
ÏõæÑÇ ÇáÞóÑöÚ 301680 3,006 3,072 3,139 3,207 3,275
ÇáØóíúÈóÉ 301685 1,328 1,358 1,387 1,417 1,447
ÇáãóÒúÑóÚóÉ ÇáÞöÈúáöíøóÉ 301695 5,135 5,248 5,363 5,479 5,595
ãõÎóíøóãú ÇáÌóáóÒõæä 301700 8,130 8,309 8,491 8,674 8,858
ÇÈæ ÞóÔø 301705 2,218 2,266 2,316 2,366 2,416
ÏöíÑ ÞöÏøöíÓ 301710 2,431 2,484 2,539 2,593 2,648
äöÚúáöíä 301715 5,074 5,185 5,299 5,413 5,528
Úöíúä íóÈúÑæÏ 301720 2,493 2,548 2,604 2,660 2,716
ÎóÑúÈóËÇ Èóäöí ÍóÇÑöË 301725 3,441 3,517 3,594 3,671 3,749
ÑóÇÓ ßóÑúßóÑú 301730 1,939 1,982 2,025 2,069 2,113
ÕÑúÏóÇ 301735 1,297 1,325 1,354 1,383 1,413
ÇáÌÇäöíóÉ 301740 1,285 1,313 1,342 1,371 1,400
ÇáãöÏúíóÉ 301745 1,520 1,553 1,587 1,621 1,656
Ñóãøõæä 301750 2,384 2,437 2,490 2,544 2,598
ßóÝúÑ äöÚúãóÉ 301755 4,619 4,720 4,824 4,928 5,032
ÈöáúÚöíä 301760 2,118 2,165 2,212 2,260 2,308
ÈóíúÊöíä 301765 2,223 2,272 2,321 2,371 2,422
Úöíúä ÞöíäíÇ 301770 715 730 746 763 779
ÈóÏöæ ÇáãõÚóÑøóÌóÇÊ 301775 823 841 859 878 896
ÏöíÑ ÅÈÒöíÚ 301780 2,568 2,624 2,681 2,739 2,797
ÏöíÑ ÏõÈúæóÇä 301785 4,133 4,224 4,316 4,409 4,503
ÇáÈöíÑóÉ 301790 45,576 46,581 47,599 48,625 49,657
Úöíúä ÚóÑöíß 301800 1,759 1,797 1,837 1,876 1,916
ÕóÝøóÇ 301805 4,336 4,432 4,528 4,626 4,724
ÑÇãó Çááå 301810 38,660 39,512 40,375 41,246 42,122
ÈõÑúÞóÉ 301815 2,029 2,074 2,119 2,165 2,211
ÈöíÊ ÚõæúÑú ÇáÊóÍúÊóÇ 301820 4,996 5,106 5,218 5,331 5,444
ÈöíÊõæäúíÇ 301825 26,373 26,955 27,544 28,138 28,735
ãõÎóíøóãú ÇáÃóãúÚóÑöí 301830 4,684 4,787 4,892 4,997 5,103
ãõÎóíøóãú ÞóÏøõæÑóÉ 301835 916 936 957 977 998
ÈöíÊ ÓöíÑóÇ 301850 3,314 3,387 3,461 3,536 3,611
ÎóÑúÈóËÇ ÇáãöÕúÈÇÍ 301855 6,311 6,450 6,591 6,733 6,876
ÈöíÊ ÚõæúÑ ÇáÝõæÞóÇ 301860 1,040 1,063 1,086 1,109 1,133
ÇáØíÑóÉ 301890 1,491 1,524 1,557 1,591 1,624
ÈöíÊ áöÞúíÇ 301895 9,223 9,427 9,633 9,840 10,049