ÚÏÏ ÇáÓßÇä ÇáãÞÏÑ Ýí ãäÊÕÝ ÇáÚÇã áãÍÇÝÙÉ ÃÑíÍÇ æÇáÃÛæÇÑ ÍÓÈ ÇáÊÌãÚ 2017-2021

 ExcelÇÖÛØ åäÇ áÊÍãíá ÇáãáÝ Úáì Ôßá
ÇÓã ÇáÊÌãÚ ÑãÒ  ÇáÊÌãÚ ÚÏÏ ÇáÓßÇä Ýí ãäÊÕÝ ÇáÚÇã
2017 2018 2019 2020 2021
ãÍÇÝÙÉ ÃÑíÍÇ æÇáÃÛæÇÑ   49,568 50,481 51,410 52,355 53,317
ãóÑúÌ äóÚúÌóÉ 351045 821 836 851 867 883
ÇáÒõÈóíúÏÇÊ 351110 1,664 1,695 1,726 1,758 1,790
ãóÑúÌ ÇáÛóÒÇá 351116 241 245 250 254 259
ÇáÌöÝúÊúáöß 351140 3,073 3,130 3,187 3,246 3,306
ÝóÕóÇíöá 351510 1,623 1,653 1,683 1,714 1,746
ÇáÚæÌóÇ 351690 5,179 5,274 5,371 5,470 5,570
ÇáäõæóíúÚöãóÉ 351840 1,778 1,811 1,845 1,878 1,913
Úöíúä ÇáÏúíæß ÇáÝõæÞÇ 351845 877 893 910 927 944
ãõÎóíøóãú Úöíúä ÇáÓõáØóÇä 351865 4,346 4,426 4,507 4,590 4,675
ÃÑíÍÇ 351920 20,726 21,107 21,496 21,891 22,293
ãõÎóíøóãú ÚóÞóÈóÉú ÌóÈúÑ 351975 8,882 9,046 9,212 9,382 9,554
ÇáäóÈí ãæÓì 352075 340 346 353 359 366
ÊÌãÚÇÊ ÇÎÑì   18 18 19 19 19